Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...

ReferenceČTENÍ „SFUMATO“ aneb „SPLÝVAVÉ ČTENÍ “ - reference ČŠI

HODNOCENÍ ČŠI (31.10.2005):

Mgr. Jiří Wagner
Mgr. Jana Frojdová
Mgr. Václav Raboch

Pražský inspektorát
Arabská 683, 160 66 Praha 6

a) „…Podání problematiky bylo srozumitelné, názorné a přesvědčivé…“

b) „Předložená metodika čtení je přirozená, podporuje vytváření dynamického stereotypu, zachovává přirozenou cestu koordinace činnosti zrak – sluch – hlas.“

c) „Výsledný produkt plně koresponduje s očekávanými výstupy v RVP pro základní vzdělávání i vzhledem k příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – ve vzdělávacím obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.“

d) „Tím, že metoda vede u dítěte k pečlivému vyslovování, zdokonaluje vyjadřovací schopnost, vytváří se dobrý základ i k individuálnímu prožitku ze čteného textu, ke vztahu k literatuře.  To je v dnešní době velmi důležité, protože je dítě vedeno často jen k pasivní konzumaci (televize, počítač) a zanedbává se aktivní čtení literatury jakéhokoliv žánru. To dokládají i výzkumy.“Mgr. Jana Pavlová
Středočeský inspektorát - pracoviště Nymburk
U Staré sladovny 470, 288 00 Nymburk

a) „Lektorka vystupovala korektně, měla velmi dobře připravený seminář, využívala hojně příkladů z praxe, snažila se o to, aby účastníci semináře pochopili jednotlivé kroky techniky splývavého čtení, předvedla práci s pomůckami, byla vstřícná a příjemná.“

b) „Metodika čtení je velmi zajímavá, vychází ze zcela jiných základních kamenů než běžné metody nácviku čtení (pracuje s modulací hlasu, tóny a zvuky), je určitě přínosem v problematice nácviku plynulého čtení, předcházení chyb a nápravy chybného čtení (dvojité čtení, ‚nakousávání‘ slov atd.).“

c) „Výsledný produkt splňuje očekávání a požadavky na plynulé čtení, správné dýchání, intonaci, tempo čtení, čtení s porozuměním…“

d) „Jsem přesvědčena, že ‚Splývavé čtení‘ jako technika nácviku čtení ve spojení s prvky dramatické výchovy jistě má vliv na vztah žáků k literatuře.“

e) „Tuto zajímavou techniku doporučuji všem pedagogům, nejen aby se s ní seznámili, ale aby se ji také naučili používat.“Mgr. Jaroslav Štilip
Plzeňský inspektorát
Částkova 78, 326 00 Plzeň

a) „…způsob interpretace přednášející – poutavý, interaktivně vedený, záživný…“

b) „…předložená metodika čtení – pojata srozumitelnou formou, vychází z moderních pedagogicko-psychologických zákonitostí…“

c) „…Plní funkci estetickou i emocionální, nenásilnou formou posiluje vztah k literatuře…“

d) „…věnovat tomuto projektu více publicity, i ve veřejných sdělovacích prostředcích…“Mgr. Miroslava Hájková
Středočeský inspektorát
Učňovská 1/100, 190 00 Praha 9

a) „…metodické pokyny plní, dle mého názoru, na 100%, pokud je opravdu správně vedeno.”

b) „…rozhodně doporučuji…, …je důležité důkladné proškolení touto metodou a správné pochopení metody těmi, kdo s ní budou pracovat (jeden nebo dva semináře rozhodně nestačí)…“

c) „…proškolovat co nejvíce pedagogů, protože výsledky dětí, které jsme měli možnost zhlédnout na videozáznamu, byly úžasné.“PaedDr. Jarmila Rychlá
Středočeský inspektorát - pracoviště Kladno
Nám. 17. listopadu 2840, 272 63 Kladno

a) „Seminář přednášející PaedDr. M. Navrátilové byl interpretován velmi sugestivně, zejména s odkazy na příklady z praxe.“

b) „Doporučuji, aby se široká pedagogická i rodičovská veřejnost s touto metodou čtení seznámila.“

„Závěr: Přednášku hodnotím jako velmi dobrou a byla pro mne přínosem.“Mgr. Věra Hessová
Liberecký inspektorát
Masarykova 28, 460 01 Liberec

a) „Zúčastnila jsem se velmi zajímavého metodického semináře učení technikou ‚Splývavé čtení ', který rozšířil můj pohled na možnosti efektivní výuky čtení s porozuměním. Váš ojedinělý způsob prezentace s osobním nasazením a působivou přesvědčivostí, dobře zvládnutá hudebně-dramatická průprava a mnohaleté zkušenosti při práci s dětmi při nápravě čtení koncentrovaly pozornost posluchačů, motivovaly a vtahovaly je do problému.“

b) „Jako inspektorka nebudu mít sice příležitost prakticky nacvičovat jednotlivé techniky přímo ve třídě, ale nesporným přínosem je znát nejrůznější metody výuky čtení, především jestliže jsou účinné a zohledňují na prvním místě dítě a jeho potřeby a nároky. Učení metodou ‚Splývavého čtení' má nejlepší předpoklady dát všem dětem šanci dosáhnout úspěchu, protože metody nácviku vycházejí z vědeckých poznatků a zásad, ale zároveň jsou dětem velmi blízké a přirozené.“

c) „V pomalém čtení je zakotveno čtení s porozuměním. Důležitá je koordinace zraku a sluchu - tedy těch nejzákladnějších smyslů, které člověk běžně používá. Při nácviku se systematicky využívá jednoduchých, ale účinných pomůcek jako jsou tabule, tabulky s písmenky a kartičky. Je nutné informace předkládat jednoznačně, v protikladech, aby nemohlo dojít k záměně, a tím se vyvarovat chyb. Dítě projde hlasovou a intonační průpravou a využije smysl pro dramatizaci, který je mu vlastní. Všechny aktivity směřují k prožitku z učení hlásek a písmen a dramatizaci v prostoru. Při učení touto technikou je také potřeba informovat rodiče dětí, aby byli připraveni na nové postupy a neuspěchali příliš nácvik čtení svého dítěte v obavě, že něco nestihnou. Naopak tady je potřeba zvolnit a nechat dostatečný prostor a čas samotnému dítěti, dokud si důkladně nezafixuje jednotlivé znaky. Zdá se, že metodou ‚Splývavého čtení' lze naučit číst i děti s různými dysfunkcemi, které pociťují díky svým problémům odtažitost a nechuť dál spolupracovat a učit se něčemu novému, nebo se díky tomu cítí odstrčení a nedocenění v kolektivu, přestože za to nemohou - jenom mají jiné individuální dispozice. I tyto děti dostávají šanci dosáhnout metodou ‚splývavého čtení' stejných výsledků.“

d) „Nyní stačí jen vyškolit dostatečné množství nadšených učitelek a vrhnout se do práce a pouze čas prokáže správnost a efektivitu tohoto kroku. ...Přeji všem, dětem i vyučujícím, radost ze čtení.“Mgr. Eva Šefránková
PaedDr. Jiřina Götzová

Jihomoravský inspektorát
Křížová 22, 603 00 Brno

a) „Seminář byl velmi hodnotný vzhledem k prezentaci předkládaných metod autorkou metodiky. Zaujala nás nejen vysoká odbornost, ale i práce s hlasem přednášející, způsob aktivace a motivace zúčastněných.“

b) „Domníváme se, že prezentovaná metodika je velmi vhodná a použitelná pro všechny děti.“

c) „Seminář pro nás inspektory byl přínosem a je samozřejmé, že jej budeme doporučovat ve školách jako vhodnou metodu.“

Facebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music