Logo ABC SFUMATO

Sfumato ®
(Splývavé čtení ® )

e-shop | www.abcmusic.cz
Učíme děti správně číst, psát a poznávat svět...


OBSAH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT» ZÁKLADNÍ APLIKACE
1. Motivační setkání
 • představení metodiky Sfumato
 • powerpointová prezentace
 • výstava učebních materiálů a pomůcek
2. Metodika Sfumato - porovnání čtecích technik
 • porovnání užívaných metodik nácviku počátečního čtení;
 • představení metodiky formou videozáznamů;
 • seznámení s prací s pomůckami a učebními texty;
 • seznámení s pomocnými metodickými materiály;
 • seznámení s myšlenkovou mapou (etapy výuky)
3. Metodika Sfumato - myšlenková mapa
 • metodické kroky metodiky Sfumato (myšlenková mapa)
 • expozice písmene (hlásky)
 • syntéza dvou písmen, dokonalá analýza a syntéza
 • představení metodiky Sfumato z pohledu aplikujícího učitele
4. Metodika Sfumato - metodické kroky
 • opakování prvních kroků
 • syntéza tří a čtyř písmen (hlásek)
 • dlouhá samohláska
 • představení metodiky Sfumato z pohledu aplikujícího učitele
5. Metodika Sfumato - víkendové setkání
 • opakování všech metodických kroků
 • prezentace Sfumata aplikujícími učiteli
 • Sfumato ve speciálním školství
 • výcvik u tabule
6. Metodika Sfumato - dramatický prvek ve výuce
 • opakování všech metodických kroků Sfumata
 • dramatická výchova v praxi
 • zpracování poezie prostřednictvím MJF
 • přenesení dramatického prvku do čtenářského výkonu
7. Metodika Sfumato - konzultační charakter
 • rozbor videozáznamů
 • Sfumato v otázkách a odpovědích
 • technické základy Splývavého čtení


» Modul I
Metodika Sfumato - víkendové setkání

TEORETICKÁ ČÁST
 • projevy obtíží ve čtení;
 • vývoj diagnostiky a péče o děti s poruchami čtení;
 • představení aplikace metodiky Sfumato v praxi.
PRAKTICKÁ ČÁST

a) Expozice hlásky (písmene), technické provedení správné tvorby hlásek
 • rozvíjení fonematického sluchu a fonologického uvědomování;
 • rozvíjení zrakové diferenciace, analýzy a paměti;
 • rozvoj výrazových prostředků řeči a modulace hlasu
 • intonační vývoj
 • barvení hlasu, práce s dechem a sílou hlasu;
b) 1. stupeň syntézy - spojování dvou písmen (hlásek);
c) 2. stupeň syntézy - spojování dvou a víceslabičných slov, intonace hlasu;
d) 3. stupeň syntézy a první čtení ze slabikáře.


ČTENÍ
 • časté chyby a špatné čtecí návyky (práce s chybou);
 • princip dlouhé expozice hlásky a její zkracování přes tlačené hlásky (hlásky s větším energetickým potenciálem);
 • koordinace zraku, sluchu a hlasu;
 • zraková a sluchová diferenciace, paměť, analýza a syntéza, pravolevá orientace, orientace v rovině a na řádku;
 • intonační vývoj;
 • závislost správného výsledku čtení na správném fyziologickém tvoření tónů a zvuků.
PSANÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
 • uvolňovací cviky spojené s výtvarným projevem - zautomatizování pohybu ruky při psaní (použití výtvarné techniky, práce zápěstí při hře s "metličkou", rytmický buben


» Modul II
Praktický výcvik METODIKA

OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍ LÁTKY

APLIKACE METODIKY V NÁPRAVNÝCH PROGRAMECH

NÁSLECHY, HOSPITACE, MENTORING

NÁCVIK LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

VÝCVIK U TABULE
 • nácvik gestiky a mimiky učitele před tabulí;
 • opakování a praktické cvičení zaměřené na aplikaci získaných poznatků
PRÁCE V MINITÝMECH
Aplikace nové metody rozvoje čtenářské gramotnosti žáků základních školFacebook ABC Music YouTube ABC Music Skype ABC Music